Çat Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

                                                                 

 

                                                                      Neşet KAYA
                                                         Mali Hizmetler Müdürü Vekili

                  Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu v.b  Kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri Müdürlüğümüz yürütmektedir.

 Görevler:

Belediye Gelirleriyle ilgili Yoklama ve Kontrol İşlemleri

Belediye Gelirlerinin Tahakkuk İşlemi

Belediye Gelirlerinin Tahsilât İşlemi

Belediyenin Muhasebe İşlemleri

Belediyenin Banka İşlemleri

Belediyenin Ödemelerle İlgili İşlemleri

Belediyenin Finansman İşlemleri

Belediyenin Taşınır Kayıtları işlemleri

Belediyenin Mali  Kontrolüyle ilgili İşlemleri

Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Takip İşlemleri

Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Cetvellerin Hazırlanması

Yetki ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelir ve giderleriyle ilgili bütün iş ve işlemlerinin ifasında; mali konularla alakalı bütün iş ve işlemlerin yürütülmesinde yürürlükteki  mevzuat kapsamında yetkilidir.

Birimler
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Amirliği

Devamı...

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

Videolar